ALGEMENE VOORWAARDEN
AMSTERDAM JEWEL CRUISES


Geregistreerd onder de naam JoMart VOF, Singel 235, 1012WE Amsterdam, bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34201860


DINER CRUISES/VAREND RESTAURANT

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • U krijgt een prive-tafel voor uw gezelschap. Het minimum aantal tickets dat u kunt kopen is 2, het maximum is 6.
 • Wij bereiden een prive-tafel voor u voor op basis van het aantal tickets dat u aanschaft.
 • De kaarten zijn alleen geldig voor de cruise die u heeft geselecteerd.
 • Verlopen kaarten kunnen niet worden gebruikt voor een andere datum.
 • Wij behouden ons het recht voor uw reservering te annuleren. Idien dit gebeurt zullen wij u vooraf op de hoogte brengen via uw email en/of de door u opegegeven contactgegevens en zullen wij uw tickets volledig vergoeden.
 • Dress code: smart casual (Zie ook FAQ voor meer informatie.
 • De cruises zijn niet geschikt voor kinderen (min. leeftijd 16 jaar).
 • Geen huisdieren toegestaan.
 • De boot vertrekt vanaf de vermelde lokatie op het opgegeven tijdstip en kan niet wachten. Amsterdam Jewel Cruises is op geen enkele wijze verantwoordlijk alsu niet op tijd op de juiste lokatie bent.
 • Uw tickets worden niet vergoed als u niet komt opdagen of te laat komt.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

 • In geval van een annulering tot 7 dagen voor de cruise krijgt u het volledige bedrag retour minus € 5 per ticket administratiekosten.
 • Als u minder dan 7 dagen voor de cruise annuleert is er geen restitutie meer mogelijk.(*1)

(*1) Brengt u ons alstublieft altijd op de hoogte van uw annulering, ook als het minder dan 7 dagen voor de cruise is, of zelfs op de cruise datum zelf. Het kan zijn dat we iets voor u kunnen doen, zelfs als het binnen de 7 dagen periode is. We kunnen hier echter uiteraard geen garanties voor geven.


PRIVÉ CRUISES/BOOTHUUR

1.Definities.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a
Diensten:
De door Amsterdam Jewel Cruises in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren diensten betreffen het aanbieden aan de wederpartij / opdrachtgever van een of meer vaartochten met een of meer vaartuigen voor een aantal personen zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
b
Wederpartij en / of Opdrachtgever:
De partij aan wie Amsterdam Jewel Cruises een aanbieding heeft gedaan of met wie een overeenkomst is aangegaan alsmede de personen/ passagiers ten behoeve van wie de wederpartij de overeenkomst is aangegaan.
c
Opdrachtnemer:
Amsterdam Jewel Cruises die in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of diensten levert zoals hiervoor omschreven, hierna te noemen "Amsterdam Jewel Cruises".
2.
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
a
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Amsterdam Jewel Cruises. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze voorwaarden geacht door de wederpartij van Amsterdam Jewel Cruises te zijn geaccepteerd. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken doordat Amsterdam Jewel Cruises zulks schriftelijk bevestigt.
b
Een ieder die deelneemt aan de door Amsterdam Jewel Cruises aangeboden vaartocht wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
c
Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van Amsterdam Jewel Cruises geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.
d
Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Amsterdam Jewel Cruises uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door Amsterdam Jewel Cruises van documenten van opdrachtgever waarop dergelijke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door Amsterdam Jewel Cruises.
3.
Aanbiedingen
a
Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van Amsterdam Jewel Cruises vrijblijvend.
b
Amsterdam Jewel Cruises behoudt zich het recht voor een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren.
c
Indien door Amsterdam Jewel Cruises op verzoek van de wederpartij een begin van uitvoering is gemaakt van een door Amsterdam Jewel Cruises aan de desbetreffende wederpartij gedane aanbieding, wordt de wederpartij geacht -vanaf de datum van uitvoering- met Amsterdam Jewel Cruises een overeenkomst te zijn aangegaan volledig conform de daartoe door Amsterdam Jewel Cruises gedane aanbieding.
4.
Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
a
De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Amsterdam Jewel Cruises aan opdrachtgever dat de opdracht aanvaard is dan wel door ondertekening van de overeenkomst door de wederpartij. In spoedeisende gevallen kan de overeenkomst ook mondeling tot stand komen: in dat geval blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoeren door Amsterdam Jewel Cruises van de gegeven opdracht en zal Amsterdam Jewel Cruises binnen 2 x 24 uur de overeenkomst schriftelijk bevestigen.
b
Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met Amsterdam Jewel Cruises zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amsterdam Jewel Cruises geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
c
Amsterdam Jewel Cruises bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
5.
Gewijzigde uitvoering
Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Amsterdam Jewel Cruises wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties.
6.
Wijzigingen
Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
7.
Annulering door de wederpartij
a
De wederpartij heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt door een schriftelijke aangetekend verzonden aanzegging van de wederpartij aan Amsterdam Jewel Cruises. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop Amsterdam Jewel Cruises de aanzegging ontvangt.
b
Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan twee maanden voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 15 % van het totaal aan Amsterdam Jewel Cruises op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.
c
Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan één maand voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 50 % van het totaal aan Amsterdam Jewel Cruises op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.
d
Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan veertien dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 60 % van het totaal aan Amsterdam Jewel Cruises op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.
e
Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan zeven dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 75 % van het totaal aan Amsterdam Jewel Cruises op de voet van de overeenkomst verschuldigd is.
f
Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan 48 uur voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 100 % van het totaal aan Amsterdam Jewel Cruises op de voet van de overeenkomst verschuldigd is.
8.
Betaling
a
Betaling door de wederpartij aan Amsterdam Jewel Cruises dient te geschieden conform de op de factuur en of bevestiging vermelde betalingsvoorwaarden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Is de betaling niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen dan is de wederpartij in verzuim.
b
Reclames betreffende facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Amsterdam Jewel Cruises zijn ingediend.
c
Amsterdam Jewel Cruises behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.
d
Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Amsterdam Jewel Cruises, bij contante betaling geldt alleen de door Amsterdam Jewel Cruises uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling.
e
Betaling dient binnen de aangegeven termijnen te geschieden bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is. Vanaf de datum van verzuim is de wederpartij een contractuele rente van 2% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts is Amsterdam Jewel Cruises alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de wederpartij gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke Amsterdam Jewel Cruises moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen te vergoeden.
9.
Kosten ingeval van niet of niet tijdige betaling
a
Alle kosten welke door Amsterdam Jewel Cruises worden gemaakt ter effectuering van zijn rechten, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever.
b
De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % (exclusief BTW) van het te vorderen bedrag met een minimum van E 500,-- (exclusief BTW) per vordering. Indien Amsterdam Jewel Cruises kan aantonen in redelijkheid genoodzaakt te zijn geweest hogere buitengerechtelijke kosten te maken, komen ook deze voor rekening van de wederpartij. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke incasso komen voor rekening van de wederpartij die van de gerechtelijke executie inbegrepen.
c
Amsterdam Jewel Cruises heeft jegens de wederpartij, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:
* onmiddellijke betaling terzake van de wederpartij en/of zekerheidstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten; * haar prestatie(s), ook uit andere overeenkomsten met de wederpartij, op te schorten, onverminderd haar recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen;
* de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Amsterdam Jewel Cruises afkomstige schriftelijke verklaring;
* één, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de wederpartij niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Amsterdam Jewel Cruises afkomstige schriftelijke verklaring;
* betaling ineens van het volledige bedrag te eisen indien betaling in termijnen is overeengekomen.
d
Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Amsterdam Jewel Cruises te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.
10.
Prijs
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief B.T.W. en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst is Amsterdam Jewel Cruises gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee onze kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn ondermeer begrepen: belastingen in binnen- of buitenland, lonen-, prijzen- en wisselkoersveranderingen.
11.
Vertrouwelijke informatie
Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk na te komen.
12.
Medewerking wederpartij
a
Opdrachtgever zal Amsterdam Jewel Cruises steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken.
b
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Amsterdam Jewel Cruises is of de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Amsterdam Jewel Cruises voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Amsterdam Jewel Cruises leiden en kunnen extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
c
De wederpartij dient de aanwijzingen van (de medewerkers van) Amsterdam Jewel Cruises onverwijld op te volgen. De toegang tot de boot en steigers kan door Amsterdam Jewel Cruises zonder vermelding van redenen geweigerd worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met o.a. de veiligheid en openbare orde.
d
Van de aanvangstijd van de vaartocht kan niet worden afgeweken. De boot vertrekt op het overeengekomen tijdstip. Het niet tijdig aanwezig zijn van (een gedeelte van) de passagiers is voor rekening en risico van de wederpartij. Op uitdrukkelijk en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van de wederpartij kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij. De duur van de vaartocht zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. Overige onderdelen van de tocht kunnen ten gevolge van deze vertraging veranderd / ingekort worden dan wel geheel komen te vervallen.
13.
Reclames
a
Onder reclames worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Amsterdam Jewel Cruises.
b
Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend binnen 8 werkdagen na de door Amsterdam Jewel Cruises verleende diensten / verrichtte prestaties, onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen.
c
Geringe in het dagelijks verkeer toelaatbaar geachte afwijkingen in of bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen geen grond voor reclames opleveren.
d
Door het indienen van reclame wordt de betalingsverplichting van de wederpartij niet opgeschort.
e
Indien binnen bovengenoemde termijnen de opdrachtgever niet heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht de verleende diensten en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van een dergelijke melding vervallen alle aanspraken van de wederpartij.
14.
Aansprakelijkheid voor schade
a
Amsterdam Jewel Cruises is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte schade, letsel(schade) daaronder begrepen, van de wederpartij, tenzij die schade is te wijten aan grove schuld, roekeloosheid of opzet.
b
In alle gevallen waarin Amsterdam Jewel Cruises gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de op grond van de betreffende overeenkomst door Amsterdam Jewel Cruises aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW).
c
Na de reclametermijn als bedoeld in artikel 12 is Amsterdam Jewel Cruises niet meer aansprakelijk voor haar tekortkomingen, tenzij er een schriftelijk overeengekomen garantie geldt.
d
Amsterdam Jewel Cruises sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen waarvoor Amsterdam Jewel Cruises op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is, inclusief derden die Amsterdam Jewel Cruises bij de verlening van diensten heeft ingeschakeld.
e
De rechtsvordering van de wederpartij tot vergoeding van haar schade vervalt en is derhalve niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. De wederpartij vrijwaart Amsterdam Jewel Cruises voor schade die derden mochten lijden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
f
De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers. De wederpartij dient voor eigen risico de terzake nodige verzekeringen af te sluiten.
g
De wederpartij is aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van Amsterdam Jewel Cruises door welke oorzaak ook. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor schade toegebracht door de passagiers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Amsterdam Jewel Cruises alsmede de door haar ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld van de betreffende personen.
15.
Overmacht
a
Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals stormschade, natuurrampen, belemmering door derden, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, werkstaking, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten Amsterdam Jewel Cruises gebruik maakt.
b
Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende drie maanden heeft voortgeduurd dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.
c
In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanneer de overeenkomst door Amsterdam Jewel Cruises reeds gedeeltelijk is nagekomen, de wederpartij een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs aan Amsterdam Jewel Cruises verschuldigd is.
d
Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen.
16.
Opschorting en beëindiging
a
Indien naar het oordeel van Amsterdam Jewel Cruises de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan Amsterdam Jewel Cruises op elk moment nadere zekerheid danwel vooruitbetaling verlangen, bij gebreke waarvan Amsterdam Jewel Cruises het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b
Ingeval de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen en/of de wederpartij geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Amsterdam Jewel Cruises het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente.
c
Indien Amsterdam Jewel Cruises gebruik maakt van haar in het voorgaande lid genoemde bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, laat zulks de verplichting van de wederpartij tot betaling van de met Amsterdam Jewel Cruises overeengekomen vergoeding gedurende de periode dat Amsterdam Jewel Cruises de uitvoering van haar verplichtingen heeft opgeschort, onverlet.
d
Door de wederpartij kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval Amsterdam Jewel Cruises na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wel zodanig, dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten.
e
In geval de overeenkomst door Amsterdam Jewel Cruises wordt ontbonden wegens wanprestatie van de wederpartij behoudt Amsterdam Jewel Cruises recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.
f
De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist. Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Amsterdam Jewel Cruises nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Amsterdam Jewel Cruises voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
17.
Bewijs
Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Amsterdam Jewel Cruises beslissend.
18.
Toepasselijk recht en geschillen
Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door Amsterdam Jewel Cruises aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, Mei 2009.
Amsterdam Jewel Cruises


PRIVACYBELEID EN INFORMATIE BETREFFENDE COOKIES


PRIVACYBELEID

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Amsterdam Jewel Cruises. U dient zich ervan bewust te zijn dat Amsterdam Jewel Cruises niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Amsterdam Jewel Cruises respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Amsterdam Jewel Cruises of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Amsterdam Jewel Cruises of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.


COOKIES

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Amsterdam Jewel Cruises of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.